fbpx

§1
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Eveneum Sp. Z O.O. Sp.K poprzez stronę Whypurchasing.com [Serwis].

§2
Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie lub zbieranych poprzez Serwis jest Eveneum Sp. Z O.O. Sp.K., Młodziejowice ul. Słoneczny Stok 9, 32-091 Michałowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000469045, REGON 122894402, NIP 5130235359.

Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: rodo_gdpr@eveneum.com lub listownie na adres Eveneum Sp. Z o.o. Sp.K. Młodziejowice ul. Słoneczny Stok 9, 32-091 Michałowice.

§3
Podstawa przetwarzania danych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§4
Sposób pozyskiwania danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach lub w inny sposób przesłane informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz "Cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

§5
Cel pozyskiwania danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zapisu na wybrane warsztaty lub w celu realizacji umów zawartych z Eveneum Sp. z O.O. Sp.K. i obowiązków prawnych z nich wynikających, a także w celach informacyjnych i marketingowych związanych ze świadczonymi przez nas usługami. W dowolnym momencie macie Państwo prawo do trwałego usunięcia swoich danych osobowych, ich skorygowania lub ograniczenia przetwarzania, także w celach marketingowych, powiadamiając nas o takiej decyzji wysyłając wiadomość na email rodo_gdpr@eveneum.com lub listownie na adres Eveneum Sp. Z o.o. Sp.K. Młodziejowice ul. Słoneczny Stok 9, 32-091 Michałowice.

§6

Szczegółowe informacje związane z zarządzaniem danymi

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie RODO art. 6 ust. 1 gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W imieniu Administratora dane osobowe mogą przetwarzać upoważnieni przez Administratora pracownicy, współpracownicy i  podmioty  działające na zlecenie i w imieniu Administratora (np. firmy obsługi technicznej).

 

§7
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/celów, na które wyrażono zgodę lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której te dane dotyczą lub przez okres niezbędny do:

  1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi
  2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§8
Sprzedaż danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani  udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§9
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Do danych zawartych w formularzu lub w Serwisie przysługuje wgląd osobie, której te dane osobowe dotyczą. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie jej danych przez Administratora.

 

§10
Zmiany w polityce prywatności Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§11
Linki innych stron w Serwisie

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis whypurchasing.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na adres: rodo_gdpr@eveneum.com.

Przewiń do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close